• Zwroty i reklamacje

Reklamacje produktów

 1. ARTEPIO Piotr Zabłudowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@e-kreatywni.pl. ARTEPIO Piotr Zabłudowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji i poinformowania o sposobie jej rozpatrzenia w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

 1. ARTEPIO Piotr Zabłudowski jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w regulaminie.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. ARTEPIO Piotr Zabłudowski. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ARTEPIO Piotr Zabłudowski wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ARTEPIO Piotr Zabłudowski, ul. Kasztanowa 11, 80-180 Borkowo, mailowo pod adres sklep@e-kreatywni.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 1. ARTEPIO Piotr Zabłudowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 

Adres do zwrotu reklamowanych produktów:

 

Adres do zwrotu reklamowanych produktów:

ARTEPIO Piotr Zabłudowski, ul. Kasztanowa 11, 80-180 Borkowo.

Ważne: Należy dołączyć paragon.

 

Zwroty produktów

 1. Klient, nie będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ARTEPIO Piotr Zabłudowski drogą pocztową na adres: ARTEPIO Piotr Zabłudowski, ul. Kasztanowa 11, 80-180 Borkowo lub drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@e-kreatywni.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

 1. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w wiadomości email zawierającej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ARTEPIO Piotr Zabłudowski zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ARTEPIO Piotr Zabłudowski została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. ARTEPIO Piotr Zabłudowski dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1. ARTEPIO Piotr Zabłudowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do ARTEPIO Piotr Zabłudowski dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać dostarczoną przez ARTEPIO Piotr Zabłudowski rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ARTEPIO Piotr Zabłudowski odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Należy dołączyć paragon, który jest niezbędnym dokumentem by sklep mógł przyjąć zwrot.

 

 1. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 

Adres do zwrotu produktów:

ARTEPIO Piotr Zabłudowski, ul. Kasztanowa 11, 80-180 Borkowo.

Ważne: Należy dołączyć paragon lub formularz zwrotu.